เกี่ยวกับเรา

Arna Education and Services Company Limited, having the taxpayer ID number 0105557091423, was founded on 1st January 2014. It is an outsourcing company run by a professional team with expertise in consultancy and recruitment for educational personnel with proper knowledge and capabilities. The company has an understanding of human resource recruitment and management to reduce steps, costs and time for management and operation of each department, which will lead to the achievement of the goals and success. The company's services are essential for organizations that need specific skills and expertise.


Why did you choose Arna Education and Services? We can help to cut down the procedure of operations, the capital of management, the procedure of cheap operations, the prompt solution and more privilege in competitions.(1) วิสัยทัศน์ 

บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบเพื่อความสำเร็จ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน
ปรับตัวให้พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงเสมอ
และสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วเช่นนี้
ก็คือ “เทคโนโลยี”

_____________________________________________________________

(03) พันธกิจ

ให้บริการด้วยความจริงใจ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล ปรับตัวให้พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลง

_____________________________________________________________

(04) ค่านิยมเปิดใจ

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ
บริการด้วยใจ และ เข้าใจความหมายของาการให้บริการ
ตั้งใจ มั่นใจในสิ่งที่ทำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ผู้อื่น
การทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร
ภูมิใจ และมั่นใจในสิ่งที่ทำ โปร่งใส มีคุณธรรม และ จรรยาบรรณให้ความเคารพตนเอง และผู้อื่น


(02) เป้าหมายสูงสุด

เป็นที่ 1 ด้าน บริการที่ปรึกษาส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาและ หลักสูตร
ต่างประเทศภายใน และ ต่างประเทศ แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

เป็นที่ 1 บริการปรึกษาด้านส่งเสริมคัดสรรค์บุคลากรที่มีคุณสมบัติ

เป็นที่ 1 บริการปรึกษากระบวนการบริหารจัดการบุคลากรและ
การดำเนินงานเพื่อลดต้นลงทุน พร้อมบริการให้คำปรึกษาครอบคลุมทุกด้าน,

แนะแนวการศึกษาภายใน และ ต่างประเทศ , พร้อมใบอนุญาตการทำงานที่ถูกต้อง 

_____________________________________________________________

(05) วัฒนธรรมองค์กร

ให้บริการด้วยใจ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ทำงานอย่างมีระบบ และ เป็นทีม 
ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร 
ตรงต่อเวลา 
ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ทันเหตุการณ์ และ ความต้องการของลูกค้า                         

เว็บสำเร็จรูป
×